ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERLENING VAN DIENSTEN

G&G Security International B.V., Kamerlingh Onnesstraat 1A, 8606 JN te Sneek

 

Artikel 1. Definities

1.1 Onder G&G Security wordt in deze algemene voorwaarden verstaan G&G Security International B.V.

1.2 Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst of opdrachtbevestiging tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden van reguliere beveiliging, evenementenbeveiliging en toezicht en daarbij horende artikelen.

1.3 Met het sluiten van een overeenkomst / opdrachtbevestiging zoals hier bedoeld, verplicht G&G Security zich tot het verrichten van diensten van beveiliging, en toezicht. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de opdrachtgever en een of meer derden.

Artikel 2. Informatieverschaffing

2.1 De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de tussen de partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de opdrachtgever zich G&G Security op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes van G&G Security zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. G&G Security is slechts aan zo'n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door G&G Security geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte.

3.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is G&G Security niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding/offerte van G&G Security.

3.4 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor G&G Security tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.
Het schriftelijk bevestigen door de G&G Security van een order.
Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 3.2.1 door de opdrachtgever.
De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door de G&G Security.

Artikel 4. Arbeidsomstandigheden en middelen

4.1 Opdrachtgever verplicht zich om G&G Security in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan G&G Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan G&G Security wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft G&G Security het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door G&G Security zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Indien door G&G Security in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

4.3 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van G&G Security haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal G&G Security regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

Artikel 5. Kleding

5.1 Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van G&G Security dragen, tenzij met opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 6. Strafbare feiten

6.1 Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan opdrachtgever. opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor opdrachtnemer of indien opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.

6.2 Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij opdrachtnemer in rekening worden gebracht tenzij opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 7. Prijswijziging

7.1 Indien tijdens de duur van de door G&G Security met de opdrachtgever gesloten overeenkomst / opdrachtbevestiging kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer wijziging in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhogingen van onkosten vergoedingen, alsmede een kostprijsverhoging(en) door externe kosten, is G&G Security gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheden ontstaan eerst nadat 6 maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop G&G Security en de opdrachtgever de overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 De facturering van de diensten geschiedt per vier weken bij langdurige opdrachten. Bij opdrachten op projectbasis geschiedt facturatie na uitvoering opdracht.

8.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

8.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar:
de ING Bank te Sneek, IBAN. NL45 INGB 0008 0372 12 t.n.v. G&G Security International B.V. te Sneek.

8.4 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, ongeacht of G&G Security ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

8.5 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente +2%. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. opdrachtnemer zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn door tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

Artikel 9. Beëindiging en verlenging

9.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en G&G Security wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij op projectbasis en per opdracht is overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

9.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de opdrachtgever of G&G Security bij aangetekende brief is opgezegd.

Artikel 10. Faillissement en surseance van betaling

10.1 Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van de beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer één van beide situaties zich bij de opdrachtgever dreigt voor te doen, is G&G Security bevoegd haar prestaties op te schorten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 G&G Security is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

11.2 G&G Security is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in G&G Security, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het G&G Security daardoor in zijn dienstverlening, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan G&G Security kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van G&G Security zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden. Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij G&G Security als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat G&G Security niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

11.3 G&G Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door G&G Security te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

11.4 G&G Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval G&G Security per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en G&G Security, doordat opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

11.5 G&G Security is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van G&G Security, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de opdrachtgever wordt aangetoond. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van G&G Security, zullen de werknemers van G&G Security jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

11.6 G&G Security is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. G&G Security is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

11.7 De aansprakelijkheid van G&G Security, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van G&G Security beperkt tot het bedrag van het verschuldigd honorarium.

11.8 De opdrachtgever vrijwaart G&G Security voor aanspraken van derden jegens G&G Security op haar personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan G&G Security diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde bedragen zouden overschrijden.

11.9 Indien personeel van G&G Security een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van G&G Security alleen te verzoeken van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart G&G Security en haar personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of G&G Security of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 12. Overname personeel

12.1 De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor G&G Security werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van G&G Security op volledige schadevergoeding.

Artikel 13 Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1 Op de overeenkomsten tussen G&G Security en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen G&G Security en de opdrachtgever, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden ter beslechting worden voorgelegd.


 

G&G Security:

Vanuit onze jarenlange ervaring opgedaan in beveiliging organisatie hebben wij in augustus 2003 besloten deze kennis en ervaring onder te brengen in professionaliteit. 
G&G Security International staat garant voor kwaliteit, Representatief, Flexibel, Teamwork en Communicatie.

Contact:

Kamerlingh Onnesstraat 1-A
8606 JN Sneek 
Telefoon: 0515 780010 / 06 3404 2323
E:  info@ggsecurity-international.nl
W: www.ggsecurity-international.nl
KVK: 55466079

Offerte aanvragen:

G&G Security International B.V. is onderdeel van de Pars Groep